+7 (999) 219 - 91 - 91
inforussia@lio.ru
Балдар кудай жљнєндљ эмнелерди билєєлљрє керек?

Балдар кудай жљнєндљ эмнелерди билєєлљрє керек?


Библияны окушпагандыктан, кээ бир љлкљлљрдљгє адам- дар Кудай жљнєндљ аябай аз билишет. Алар ар кандай ку- дайлар бар деп ишенишет. Кээ бири эки кудай бар десе, кээ бирлери тљрт кудай бар деп ишенишет. Ал тургай, жєздљгљн, мињдеген кудайлар бар экенине ишенишкен элдер да бар. Кээ бирљљлљр кєн менен айды кудай деп эсептешип, алар- га жєгєнєшљт. Кээде аларга љздљрєнєн муктаждыктарын айтып сыйынышат.
Ua
Uz
Os